//  4. Metody / Methods

Aktualne spisy metod wizualizacji prezentują ponad 200 różnych znanych form. Ulegają one często aktualizacji, ponieważ zbiory danych szybko się rozrastają. Wykonywaniem wykresów i diagramów zajmuje się odpowiedni algorytm zaimplementowany w komputerze. Niestety nie angażując on użytkowników bezpośrednio, przez co dochodzi do zahamowania rozwoju wyobraźni przestrzennej i rozwiązywania problemów logicznego zaplanowania wizualizacji danych. Program komputerowy z wielu kolumn liczb stworzy wykresy, np. współrzędnych równoległych, punktowe macierzowe albo mapy energetyczne, które pomogą odnaleźć związki i podobieństwa pomiędzy danymi, których nie sposób zaobserwować na podstawie reprezentacji tabelarycznej.

Nowoczesne trendy w wizualizacji informacji opierają się na wypracowanych wielowiekowych tradycjach w reprezentacji wiedzy. Autorka dowodzi, że u podstaw wszystkich znanych technik i metod wizualizacji są obserwowane bezpośrednio w naturze takie kształty jak: kuliste (elipsy) oraz drzewiaste (fraktale). Naturalną ich ewolucją są pojawiające się chronologicznie później, wizualizacje w postaci grafów.

//

Current tables and tables of visualization methods represent more than 200 known forms. They are updated as quickly collection grows. It the computer makes charts and graphs without involving the users to develop their spatial imagination and problem solving such as logical planning of multi data visualization. Computer application from multiple columns with numbers generats charts, for example: parallel coordinates, scatter plots matrix or heat maps to facilitate to find relationships and similarities between data that can not be observed on tabular representation.

 

Modern trends in information visualization are based on centuries-old traditions developed for knowledge representation. The author argues that the basis of all known techniques and visualization methods are directly derived from the nature. These are the shapes such as radial, spherical (ellipse) and tree-like (fractals). Their natural evolution became appearing chronologically later network visualizations, the graphs.

rys. 1 // Ilustracja zagadnienia.
                  / Źródło: opracowanie własne.

rys. 2 // Wykres współrzędnych równoległych, przedstawiający charakterystyki szkół wyższych w czterech kategoriach oceny PKA.
                  / Źródło: opracowanie własne, dane MNiSW na portalu: http://mi2.mini.pw.edu.pl:8080/SmarterPoland/parametryzacja/

               

rys. 3 // Heatmapa zamiast tabeli z liczbami ilustruje zmiany w poziomie finansowania konkursu Opus przez ostatnie 4 lata w różnych panelach

                  dziedzinowych. Przytoczona legenda pokazuje, że wzrost wartości przebiega w kierunku od koloru żółtego do ciemnopomarańczowego

                  i tym samym widać, iż najwięcej środków przypadło na konkursy Opus 5 i Opus 8.
                  / Źródło: opracowanie własne. 

rys. 4 // Macierz wykresów punktowych dla zbioru danych na rysunku 31 pokazująca korelacje par zmiennych. Widać, że ocena MNiSW uzależniona
                  została przede wszystkim od „osiągnięć naukowych i twórczych”, natomiast „materialne efekty działalności naukowej” – trzeci rząd, stają się
                  zmienną „abstrakcyjną”.
                  / Źródło: opracowanie własne.

rys. 5 // Naukowa sieć współautorstwa autorki i najbliższych współpracowników (VOS) na podstawie danych z ResearchGate, wygenerowana w Gephi.

                  Kolorem oznaczone są specjalizacje naukowców, rozmiar kółka wskazuje na podaną w bazie liczbę umiejętności (skills).
                  / Źródło: opracowanie własne.

szkic 1 // Przykład kołowej wizualizacji sieciowej w aplikacji Circos.
                     / Źródło: opracowanie własne.

rys. 6 // Schemat oryginalnej architektury uporządkowania metod wizualizacji.
                   / Źródło: opracowanie własne na podstawie infografiki R. Lengler, M. Eppler, Visualisation methods Periodic Table [on-line] 2007 [dostęp 30.11.2015].

                   Dostępny w World Wide Web: http://www.visual-literacy.org/periodic_table / periodic_table.html.

Rozkład

Timeseries

Porównanie

Geoprzestrzenne

Część całości

Relacje

rys. 7 // Nowoczesna próba usystematyzowania metod Infovis.
                  / Źródło: opracowanie własne na podstawie J. Schabish. The Graphic Continuum [on-line]

                  [dostęp 30.11.2015]. Dostępny w World Wide Web: http://visual.ly/graphic-continuum.

szkic 2 // Fraktal – drzewo wygenerowany komputerowo.
                     / Źródło: opracowanie własne.

rys. 7 // Nowoczesna próba usystematyzowania metod Infovis.
                  / Źródło: opracowanie własne na podstawie J. Schabish. The Graphic Continuum [on-line]

                  [dostęp 30.11.2015]. Dostępny w World Wide Web: http://visual.ly/graphic-continuum.

  • Facebook - White Circle