//  3. O percepcji wizualnej / About visual perception

Człowiek jest istotą, która większość informacji o otoczeniu czerpie ze zmysłu wzroku. Ludzkie oczy są bardzo wrażliwe na kształty i kolory. W zasadzie przekaz wizualny, zawarty w infografikach dla odbiorców jest łatwiejszy do zrozumienia, niż odpowiadająca mu ilość tekstu. 

 

Budowę oka, szczególnie wewnętrznych warstw siatkówki oraz tego co dzieje się potem, podczas przekazywania sygnału wzrokowego do mózgu oraz ilustruje opisuje ten rozdział. Czy zasada minimalizacji informacji symbolicznej, stosowana dzisiaj w reklamach i przekazach medialnych jest naturalna dla procesów zachodzących w umyśle? Co to są zasady Gestalta i gdzie je się wykorzystuje?

 

A może nasz umysł i wyobraźnia potrzebują bardziej skomplikowanych form niż wszechobecne w reklamie, dwu-wymiarowe elementarne kształty? W rozdziale rozważane są zagadnienia struktur fraktalnych jako mocnych atraktorów naszych procesów uwagowych.

//

The most of information from natural environment reaches us through vision system. Human perception is very sensitive on the shapes and colors. Generally, the visual message contained in the infographics is easier to understand than the corresponding amount of text.

 

The chapter illustrates by both text and pictures how the eye constructed, particularly the inner layers of retina and what happens next after transmitting visual signal to the brain. The chapter also discusses about a series of issues. Is the principle of minimizing the symbolic information, used today in advertising and communications media is the natural processes occurring in the mind? What are the principles of Gestalt and where it is used?

 

Or maybe our mind and imagination require more complex forms than ubiquitous in advertising, two-dimensional primitive shapes? The chapter reflects about the fractals as strong attractors of our attention.

rys. 1 // Ilustracja zagadnienia.

                  / Źródło: opracowanie własne.

rys. 2 // Przybliżona liczba receptorów występujących w narządach zmysłu człowieka.
                  / Źródło: opracowanie własne.

~ 250 000 000
~ 40 000 000
~ 2 500 000
~ 1 000 000
~ 250 000

rys. 3 // Schemat procesów percepcji i przetwarzania sceny wizualnej.
                  / Źródło: opracowanie własne.

Wczesny etap

 przetwarzania 

wzrokowego

Ciało

Kolankowate

boczne

Wyższy etap

przetwarzania

wzrokowego

szkic 1 // Ostrosłup widzenia, wykorzystywany w grafice komputerowej.
                     / Źródło: opracowanie własne.

szkic 2 // Porównanie układów optycznych oka i kamery.
                     / Źródło: opracowanie własne.

szkic 3 // Komórki siatkówki oka.
                      / Źródło: opracowanie własne na podstawie The Diagram of the back of the Retina [on-line] na licencji CC

                        [dostęp 30.11.2015]. Dostępny w World Wide Web: https://orangesdms.wikispaces.com/Rod+Cells+-+N

rys. 4 // Szlak wzrokowy (po lewej) od siatkówki do struktur korowych (po prawej).
                  / Źródło: opracowanie własne na podstawie Wikipemedia [on-line] na licencji CC [dostęp 30.11.2015]. Dostępny

                    w World Wide Web: https://commons.wikimedia.org/wiki/ File: Human_visual_pathway.svg.

rys. 5 // Zasady Gestalta
                  / Źródło: opracowanie własne.

szkic 4 // Konturowy filtr grafiki Zellera (u góry) oraz jego negatyw (na dole).
                     / Źródło: opracowanie własne.

szkic 5 // Atrybuty twarzy Chernoffa do kodowania zmiennych.
                     / Źródło: opracowanie własne.

pręciki

czopki

komórki zwojowe

kierunek światła

nerw optyczny

komórki dwubiegunowe

lewe pole widzenia

prawe pole widzenia

nerw optyczny

skrzyżowanie

nerwów

wzrokowych

LGN

pierwszorzędowa

kora wzrokowa

a.) podobieństwo               b.) ciągłość                          c.) zamknięcie                    d.) figura / tło                        e.) figura / tło  

      / bliskość

  • Facebook - White Circle