//  2. Rozwój dyscypliny / Development of discipline

 Czym jest tak modna dzisiaj wizualizacja informacji i danych? Nauką, technologią czy sztuką? Po trosze reprezentuje każde z nich, ponieważ jest dziedziną wysoce praktyczną, wykorzystująca matematykę, statystykę, analizę danych, data mining oraz dokonania psychologii eksperymentalnej w zakresie projektowania graficznego. W rozdziale dokonano historycznego przeglądu rozwoju tej dziedziny wiedzy, wymieniono zastosowane metody z pokrewnych dyscyplin. Przedstawiono również rozważania dotyczące spełniania kryteriów ustanowionych dla pełnowartościowych dyscyplin naukowych.

 

Autorka prognozuje, że w niedalekiej przyszłości powstanie zapotrzebowanie na wizualizatorów – specjalistów w zakresie pozy-skiwania danych sieciowych, obróbki oraz analiz ich graficznych reprezentacji. Przedstawia schemat kompetencji zawodowych stosownych dla tej profesji. 

//

What is so popular nowadays information visualisation? Is it more Science or Technology? Science or Art? Infovis represents a bit of each element, because it is highly practical, based on mathematics, statistics, data analysis scientific field. It also applies the recent achievements in experimental psychology and the rules of graphic design. The chapter introduces to the historical review of Infovis methods. It also presents a discussion on whether the criteria for the establishment of this scientific discipline are met.

The author predicts that in the near future there will be a need for the visualisers - specialists in the field of network data gathering, processing and finally professional presentation. At the end of chapter she draws the diagram of required competences for this profession.

rys. 1 // Ilustracja zagadnienia.

                  / Źródło: opracowanie własne.

rys. 2 // Współpraca czołowych specjalistów Infovis na podstawie współautorstwa w bazie ResearchGate. Kolor kółka wskazuje kraj badacza, rozmiar – liczbę publikacji.
                  / Źródło: opracowanie własne.

rys. 3 // Edukacja w zakresie wizualizacji informacji na kierunkach uczelni wyższych
                  / Źródło: opracowanie własne.

rys. 5 // Schemat przestrzeni kompetencji zawodowych Infovis.                 

                  / Źródło: opracowanie własne.

rys. 4 // Obszar wizualizacji informacji wśród pokrewnych dyscyplin i pól badawczych.                 

                   / Źródło: opracowanie własne.

kompetencje technologiczne
doświadczenie indywidualne
kompetencje informacyjne
zawód wizualizator

Collin Ware

Kosara Robert

Richard Klavans

Kevin Boyack

Chaomei Chen

Ismail Rafols

Loet Leydesdorff

Felix Moya-Agedon

Van Eick

Ludo Waltman

Ben Sheiderman

Edward Tufte

Henry Small

Katy Boerner

Andrea Scharnhorst

dziennikarstwo i komunikacja,

medioznawstwo

czytelne przedstawienie danych na wykresach, przygotowanie danych,

projektowanie infografik, narzedzia

informatologia

tworzenie map informacji,

analiza map informacji,

przygotowanie

i obróbka danych,

narzędzia Infovis

kierunki 

techniczne

tworzenie narzędzi;

projektowanie

interfejsów

kompetencje informacyjne
kompetencje technologiczne
doświadczenie indywidualne

Kompetencje

zawodowe

Infovis

DANE

I poziom: bazy danych,

repozytoria i biblioteki danych publicznych, elementy kartograficzne

II poziom: statystyka, data mining, text mining, przetwarzanie języka naturalnego

TECHNOLOGIE

metody Infovis,

aplikacje Infovis,

wizualizacje danych HCI,

kognitywistyka,

kartografia

WYCZUCIE

ARTYSTYCZNE

programy graficzne,

projektowanie wizualne,

własne portfolio

  • Facebook - White Circle